• Những câu hỏi thông thường dành cho Phụ huynh/Vietnamese

  1. Thăm dò Không khí Học đường là gì?
  2. Ai sẽ tham gia cuộc thăm dò?
  3. Khi nào thì cuộc thăm dò được thực hiện?
  4. Cuộc Thăm dò được làm cách nào?
  5. Cần một thời gian bao lâu để làm cuộc thăm dò?
  6. Có bắt buộc phải tham gia không?
  7. Nếu tôi có hơn một trẻ em theo học thì phải làm sao?
  8. Có những câu hỏi như thế nào trong bảng thăm dò?
  9. Có câu trả lời đúng hay sai không?
  10. Tôi có phải trả lời tất cả các câu hỏi của bảng thăm dò không?
  11. Những phản ứng có được giữ kín và bảo mật không?
  12. Làm sao để bảo đảm quyền riêng tư?
  13. Giáo viên của con tôi hay vị hiệu trưởng có nhìn thấy phản ứng của tôi không?
  14. Làm cách nào để nói lên những ưu tư của tôi về một giáo viên nào đó, hay ban giám đốc nhà trường?
  15. Có phải kết quả của cuộc thăm dò sẽ được dùng để đánh giá trường của con tôi hay vị hiệu trưởng của trường?
  16. Kết quả của cuộc Thăm dò Không khí Học đường sẽ được dùng như thế nào?


   

  1. Thăm dò Không khí Học đường là gì?

  • Mục đích của cuộc Thăm dò Không khí Học đường là để đo lường sự nhận thức, ý kiến, và cảm nghĩ của phụ huynh về không khí học đường và môi trường học tập tại trường con họ theo học.
  • Phụ huynh, học sinh và nhân viên trường có cảm nghĩ như thế nào về trường của họ có ảnh hưởng đến môi trường học tập tại trường, một môi trường tích cực sẽ gia tăng tối đa khả năng thâu hoạch của học sinh. Chúng tôi cần đến những ý kiến đóng góp cởi mỡ và thành thật về môi trường học tập tại trường mà con quý vị theo học.
   Back to the Top

   

   

  2. Ai sẽ tham gia cuộc thăm dò?

  • Tất cả phụ huynh có con em theo học trong Học khu Sarasota, bao gồm cả những Trường Hợp đồng, Trường Thay thế, Trường cho người Trưởng thành, và Trường Kỹ thuật, có cơ hội đóng góp những ý kiến bằng cách tham gia cuộc Thăm dò Không khí Học đường.
   Back to the Top

   

   

  3. Khi nào thì cuộc thăm dò được thực hiện?

  • Vui lòng hoàn tất cuộc thăm dò trên mạng 2019.
   Back to the Top

   

   

  4. Cuộc Thăm dò được làm cách nào?

  • Cuộc thăm dò được làm trên mạng internet. Phụ huynh có thể tìm thấy bảng thăm dò của Học khu Sarasota tại trang www.sarasotacountyschools.net và nhấn vào link 2019 School Climate Survey for Parents.
  • Phụ huynh không có máy vi tính hay không thể lên mạng internet tại nhà thì được khuyến khích là làm cuộc thăm dò trên máy vi tính tại trường của con họ. Nhân viên nhà trường sẽ hoan hỉ làm việc với phụ huynh nếu họ muốn được giúp đỡ.
   Back to the Top

   

   

  5. Cần một thời gian bao lâu để làm cuộc thăm dò?

  • Cuộc thăm dò rất ngắn và sẽ không cần lâu hơn 8 tới 10 phút để hoàn thành. Back to the Top

   

   

  6. Có bắt buộc phải tham gia không?

  • Không, sự tham gia là tự nguyện và tùy chọn. Thuy nhiên, chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả phụ huynh hãy nắm cơ hội này để đóng góp ý kiến.
   Back to the Top

   

   

  7. Nếu tôi có hơn một trẻ em theo học thì phải làm sao?

  • Phụ huynh có hơn một trẻ em theo học cùng trường sẽ được yêu cầu làm cuộc thăm dò một lần cho trường đó. Phụ huynh có nhiều trẻ em theo học nhiều trường khác nhau, có thể làm một bảng thăm dò cho mỗi trường.
   Back to the Top

   

   

  8. Có những câu hỏi như thế nào trong bảng thăm dò?

  • Phụ huynh được hỏi là họ có cảm nghĩ như thế nào bằng cách xác định là họ đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với những câu hỏi đặt ra liên quan đến những vấn đề như là sự hài lòng của phụ huynh về trường nơi con họ theo học, về sự thông tin, về phụ huynh tham gia những hoạt động, về môi trường học tập của học sinh, về sức khỏe và an toàn.
   Back to the Top

   

   

  9. Có câu trả lời đúng hay sai không?

  • Không có câu trả lời là đúng hay sai. Câu trả lời là đại diện cho ý kiến, nhận thức, niềm tin, và cảm nghĩ của từng cá nhân.
   Back to the Top

   

   

  10. Tôi có phải trả lời tất cả các câu hỏi của bảng thăm dò không?

  • Trả lời tất cả các câu hỏi sẽ giúp chúng tôi thâu lượm cùng một thông tin của tất cả phụ huynh. Câu trả lời phụ chọn “Không biết” hay “Không Liên quan” sẽ được cung cấp nếu cần.
   Back to the Top

   

   

  11. Những phản ứng có được giữ kín và bảo mật không?

  • Có, tất cả phản ừng sẽ được giữ kín. Sẽ không có những thông tin về cá nhân trên bảng thăm dò. Người làm bảng thăm dò không thể được nhận diện bằng bất cứ cách nào.
  • Chúng tôi chỉ hỏi phụ huynh tên trường mà con họ theo học để chúng tôi có thể làm bảng tổng quát về những phản ứng của tất cả phụ huynh thuộc trường đó để mà cung cấp những thông tin có ý nghĩa và lợi ích cho vị hiệu trưởng, và nhân viên của trường.
   Back to the Top

   

   

  12. Làm sao để bảo đảm quyền riêng tư?

  • Phản ứng về thăm dò là kín và bảo mật. Phản ứng của từng cá nhân sẽ không được báo cáo. Tất cả những phản ứng sẽ được gom lại với những phản ứng của các phụ huynh khác và sẽ trở thành một phần của tờ báo cáo tổng quát.
   Back to the Top

   

   

  13. Giáo viên của con tôi hay vị hiệu trưởng có nhìn thấy phản ứng của tôi không?

  • Phản ứng về thăm dò là kín. Vị hiệu trưởng và giáo viên chỉ nhìn thấy bảng báo cáo kết quả tổng quát.
   Back to the Top

   

   

  14. Làm cách nào để nói lên những ưu tư của tôi về một giáo viên nào đó, hay ban giám đốc nhà trường?

  • Phụ huynh nào có nhửng vần đề đặc biệt liên quan đến con họ, hay có những ưu tư về một cá nhân đặc biệt tại trường, thì nên nói chuyện thẳng với giáo viên của con họ, hay vị hiệu trưởng thay vì dùng bảng thăm dò này.
   Back to the Top

   

   

  15. Có phải kết quả của cuộc thăm dò sẽ được dùng để đánh giá trường của con tôi hay vị hiệu trưởng của trường?

  • Không, mục đích của cuộc thăm dò là để thu thập những thông tin vể những cảm nghĩ của phụ huynh về trường của con họ. Bảng Thăm dò Không khí Học đường không phải là một dụng cụ để đánh giá.
  • Sự làm việc của trường được đánh giá hàng năm bởi học khu và tiểu bang. Những trường học trong Florida được chấm điểm bởi tiểu bang căn cứ vào kết quả thi cữ, bách phân tốt nhiệp, và những thông tin khác. Những Giám thị trực tiếp của vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường sẽ đánh giá việc làm của họ hàng năm.
   Back to the Top

   

   

  16. Kết quả của cuộc Thăm dò Không khí Học đường sẽ được dùng như thế nào?

  • Kết quả của cuộc thăm dò sẽ được dùng để xác nhận nhửng ưu tư của nhân viên trường, phụ huynh, và học sinh và sẽ cung cấp những thông tin có giá trị cho Chương trình Cải tiến của Trường và sẽ giúp trong việc soạn thảo những chương trình hoạt động với sự tham gia của phụ huynh trong tương lai. Kết quả cũng sẽ được dùng để ăn mừng và giới thiệu những điều tích cực về trường. Back to the Top