• Kesyon ke Paran yo Poze Souvan/FAQs Haitian/Creole

  1. Kisa sodaj klima lekol la ye?
  2. Kimoun ki pran sondaj la?
  3. Kile Sondaj la bay?
  4. Kouman sondaj la pran ?
  5. Konbyen tan li pran pou konplete sondaj la ?
  6. Èske patisipasyon an oblije?
  7. E si mwen gen plis pase ke yon sèl pitit nan lekòl?
  8. Ki kalite kesyon ki gen nan sondaj la?
  9. Èske gen bon ak move repons?
  10. Eske mwen gen pou-m reponn tout kesyon sondaj la ?
  11. Èske repons yo rete sekrè ak konfidansyèl ?
  12. Kouman enfòmasyon prive-m pwal asire la ?
  13. Eske pwofesè oubyen direktè lekòl pitit mwen an ap we repons mwen yo ?
  14. Ki jan mwen ka eksprime enkyetid mwen de yon pwofesè an patikilye oubyen de administrasyon lekòl la ?
  15. Eske rezilta sa yo ap itilize pou evalye lekòl pitit mwen an, oubyen direktè lekòl la ?
  16. Kouman rezilta lekòl klima sondaj yo pwal itilize ?


   

   

  1. Kisa sodaj klima lekol la ye?

  • lide sondaj klima a se pou mezire pesepsyon , opinyon ak tout santiman paran yo sou klima ak anviwònman nan lekòl pitit yo a.
  • Kijan paran , elèv, ak anplwaye yo santi yo osijè de lekòl yo ki ka enflyanse aprann anviwònman nan lekòl la e yon anviwònman pozitif ka ogmante akonplisman elèv la. Nou bezwen paran yo pa pe pale e onèt nan komant sou anviwònman nan lekòl pitit yo a.
   Back to the Top

   

   

  2. Kimoun ki pran sondaj la?

  • Tout paran ki gen pitit yo inskri nan rejyon lekòl Sarasota, lekòl Konstitisyon, Lekòl altènatif, e Lekòl teknoloji pou granmoun gen chans pou bay komante yo nan pran Klima Sondaj nan lekòl la.
   Back to the Top

   

   

  3. Kile Sondaj la bay?

   

   

  4. Kouman sondaj la pran ?

  • Sondaj la pran sou entenet. Paran yo ka jwnen sondaj la nan sit Rejyon lekòl Sarasota sou www.sarasotacountyschools.net epi klike sou link 2019 Sondaj klima pou paran yo.
  • Paran ki pa gen aksè a yon òdinatè oswa yon entenet lakay yo nou ankouraje yo pou yo pran sondaj la nan lekòl pitit yo a. Anplwaye lekòl yo ap kontan pou travay avèk paran ki bezwen asistans.
   Back to the Top

   

   

  5. Konbyen tan li pran pou konplete sondaj la ?

  • Sondaj la brèf e li pa ta dwe pwan plis ke 8-10 minit pou fini ranpli-l.
   Back to the Top

   

   

  6. Èske patisipasyon an oblije?

  • Non, patisipasyon a volontè e ochwa. Sepandan, nou ankouraje tout paran yo pou yo pran chans sa a, pou fe pase opinyo yo.
   Back to the Top

   

   

  7. E si mwen gen plis pase ke yon sèl pitit nan lekòl?

  • Paran ki gen plis pase ke yon pitit nan menm lekòl la pwal rekomande pou yo pwan sondaj la yon sel fwa . Pou paran ki gen pitit nan plizye lekòl pwal ankourage pou pran Sondaj la pou chak lekòl.
   Back to the Top

   

   

  8. Ki kalite kesyon ki gen nan sondaj la?

  • Yo mande Paran yo kòman yo santi yo ka endike kouman yo dakò, ou pa dakò ak deklarasyon yo distribye ak sijè tankou satisfaksyon paran ak lekòl pitit yo a, kominikasyon, aktivite angajman paran, anviwònman elèvyo ap aprann nan , sante ak sekirite.
   Back to the Top

   

   

  9. Èske gen bon ak move repons?

  • Pa gen reponns ki bon ou sa ki pa bon. Repons yo repwezante opinion ,avi, kwayans ak santiman yon moun.
   Back to the Top

   

   

  10. Eske mwen gen pou-m reponn tout kesyon sondaj la ?

  • Reponn tout kesyon yo ap ede nou kolekte tou enfòmasyon de tout paran yo. Yon repons ki gen opsyon pou "Pa konnen oswa pa aplike" nou ofri yo si ou bezwen.
   Back to the Top

   

   

  11. Èske repons yo rete sekrè ak konfidansyèl ?

  • Wi, repons yo sekrè. Pa gen okenn Identifisyon enfòmasyon prive pou sondaj sa a. Moun ki pwan sondaj la pa kapab idantifye nan okenn fason.
  • Nou mande paran yo pou yo di nou kijan yo rele lekòl ke pitit yo ye, pou nou ka akimile ki kote repons tou paran yo soti nan lekòl sa yo, pou nou founi enfòmasyon itil pou direktè lekòl la ak estaf yo.
   Back to the Top

   

   

  12. Kouman enfòmasyon prive-m pwal asire la ?

  • Repons Sondaj yot sekrè ak konfidansyèl. Nou pa rapote repons chak moun. Repons ou yo pwal konbine ansanm ak tout lòt paran e yo pwal fe pati de yon rapò an rezime.
   Back to the Top

   

   

  13. Eske pwofesè oubyen direktè lekòl pitit mwen an ap we repons mwen yo ?

  • No. Repons Sondaj yo sekrè. Direktè lekòl la ak pwofesè yo ap sèlman wè rezilta rezime lekòl la..
   Back to the Top

   

   

   

  14. Ki jan mwen ka eksprime enkyetid mwen de yon pwofesè an patikilye oubyen de administrasyon lekòl la ?

  • Paran ki gen yon pwoblèm espesifik konsènan pitit yo, oubyen gen yon enkyetid osijè de yon endividi patikilyeman nan lekòl la, li ta dwe pale dirèkteman ak pwofesè pitit la a ba direktè lekòl olye ke pran sondaj sa a.
   Back to the Top

   

   

   

  15. Eske rezilta sa yo ap itilize pou evalye lekòl pitit mwen an, oubyen direktè lekòl la ?

  • Non, lide sondaj la se pou kolekte enfòmasyon konsènan kijan paran yo santi yo osijè de lekòl pitit yo a. Sondaj klima lekòl la se pa yon enstriman evalyasyon.
  • Pèfòmans Lekòl yo evalye chak ane pa distri a ak pa Stet la. Lekòl nan Eta Florid yo evalye baze sou pèfòmans elèv yo sou tès akonplisman, pousantaj gradyasyon, ak lòt enfòmasyon. Sipevize dirèk yo de direktè lekòl yo ak asistan direktè yo evalye pèfòmans travay yo chak ane.
   Back to the Top

   

   

   

  16. Kouman rezilta lekòl klima sondaj yo pwal itilize ?

  • Rezilta sondaj yo pwal itilize pou idantifye anplwaye estaff, paran, ak enkyetid elèv yo ap ofri bonjan enfòmasyon pou amelyorasyon toutplan lekòl la e sa pwal ede nou nan enplikasyon planifikasyon aktivite pou pwochen paran yo. Rezilta yo pwal itilize pou selebwe bagay pozitif de tout bagay de lekòl la.
   Back to the Top